Praktyki - Policealna Szkoła Morska w Szczecinie

20 lat
doświadczenia
2004-2024
19 lat
doświadczenia
2004-2023
Przejdź do treści
PRAKTYKI
Przed praktykami
Przed rozpoczęciem praktyk morskich, każdy uczeń zobowiązany jest do:
- pobrania z sekretariatu szkoły Książki praktyk morskich,
- przedstawienia w sekretariacie podpisanego kontraktu (dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na statku),
- podania okresu planowanego zamustrowania oraz danych kontaktowych do agenta pośredniczącego w zatrudnieniu.
  
Powyższe wymagania nie dotyczą uczniów kierowanych przez szkołę na praktyki promowe.
Po praktykach
Po zakończeniu praktyki morskiej, każdy uczeń zobowiązany jest do:
- złożenia w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionej książki praktyk morskich,
- przedstawienia w sekretariacie szkoły książeczki żeglarskiej z wpisanymi okresami zamustrowania,
- okazania wszelkich dokumentów, zaświadczeń oraz opinii uzyskanych w trakcie praktyki.
Powyższe wymagania dotyczą również uczniów kierowanych przez szkołę na praktyki promowe.

Niespełnienie wymagań odnośnie rozpoczęcia i zakończenia praktyk może być podstawą do odmowy uznania praktyk przez szkołę.
Wszelkie  wątpliwości są rozstrzygane na podstawie przedstawionych dokumentów  przez osobę odpowiedzialną z ramienia szkoły za nadzór nad praktykami  morskimi.
Wymagana praktyka
Do uzyskania dyplomów oficerskich w dziale maszynowym jak i dziale pokładowym wymagane jest odpowiednio:
- na dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej - odbycie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej, potwierdzonej w wydanym przez morską jednostkę edukacyjną zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, w tym co najmniej 6 miesięcy praktyki pływania na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej,
- na dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej - posiadanie 12-miesięcznej praktyki* pływania w dziale maszynowym na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej,  oraz zdanie egzaminu. Przy ubieganiu się o dyplom oficera mechanika  wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej  6-miesięczna wymagana praktyka pływania może być zastąpiona praktyką  przy budowie,  naprawie lub obsłudze maszyn okrętowych w stoczniach,  zakładach produkcyjnych i warsztatach mechanicznych.
* - praktyka pływania połączona z praktyką warsztatową
Wróć do spisu treści