Zasady rekrutacji - Policealna Szkoła Morska w Szczecinie

20 lat
doświadczenia
2004-2024
19 lat
doświadczenia
2004-2023
Przejdź do treści
Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
na semestr zimowy - wrzesień 2024

§ 1. Postanowienia ogólne

1. W roku szkolnym 2024/2025 w Policealnej Szkole Morskiej w Szczecinie (PSM) zaplanowano nabór na semestr zimowy (od września 2024) na specjalności:
a) Technik Nawigator Morski − 32 osoby,
b) Technik Mechanik Okrętowy – 32 osoby,
2. W przypadku większej liczby kandydatów, Zarząd Towarzystwa Krzewienia Wiedzy o Morzu (TKWoM) może podjąć decyzję o zwiększeniu limitów przyjmowanych osób.
3. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów (min. 12 osób na specjalność), Zarząd TKWoM może podjąć decyzję o nierozpoczynaniu w danym roku szkolnym zajęć na danej specjalności.
4. Nabór odbywa się w terminach od 01.02.2024 do 30.08.2024.
5. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie kandydata do PSM jest złożenie kompletu dokumentów wraz z załącznikami, tj.:
a) podanie,
b) kwestionariusz osobowy,
c) świadectwo ukończenia szkoły średniej,
d) morskie świadectwo zdrowia,
e) sześć fotografii paszportowych,
Ponadto kandydat powinien uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 zł i przedstawić do wglądu dowód uiszczenia powyższej opłaty. Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto bankowe Towarzystwa Krzewienia Wiedzy o Morzu:
PKO BP S.A. nr konta:
IBAN PL 75 1440 1143 0000 0000 1497 2487
z dopiskiem: opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko kandydata.

§ 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno -Kwalifikacyjna

1. Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna, w której skład wchodzą:
a) Dyrektor PSM – Przewodniczący Komisji,
b) Z-ca Dyrektora – Z-ca Przewodniczącego Komisji,
c) Pełnomocnik Zarządu TKWoM ds. STCW – Członek Komisji.
2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:
a) podaje informacje o warunkach rekrutacji;
b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w zasadach rekrutacji;
c) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na semestr pierwszy;
d) ogłasza listę rezerwową kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na semestr pierwszy;
e) podaje informację o wolnych miejscach w szkole;
f) sporządza protokół z postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.
3.  Wszelkie  decyzje  związane  z  rekrutacją  podejmuje  Szkolna  Komisja  Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna zwykłą większością głosów. W przypadku obecności dwóch członków komisji, głos decydujący należy do Przewodniczącego Komisji.
4. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy składać do Zarządu  Towarzystwa  Krzewienia  Wiedzy  o  Morzu  za  pośrednictwem  Szkolnej  Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej.

§ 3. Kryteria przyjęcia kandydatów na semestr pierwszy

1.  O  wpisaniu  na  listę  kandydatów  przyjętych na semestr pierwszy lub  na  listę  rezerwową decyduje  kolejność dostarczenia  kompletu  dokumentów, o  których  mowa  w  §1 pkt 5  w terminie, o którym mowa w §1 pkt 4. Przyjęcie na listę kandydatów nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
2. O przyjęciu do szkoły decyduje:
a) złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, o których mowa w §1 pkt 5,
b) wniesienie opłaty rekrutacyjnej,
c) uzyskanie pozytywnej opinii Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej.
3. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowego kryterium w postaci testu ze znajomości języka polskiego i/lub języka angielskiego.

§4. Postanowienia końcowe

1. Dokumenty, w tym oryginały świadectw osób niezakwalifikowanych na listę kandydatów na semestr pierwszy oraz nieprzyjętych do szkoły znajdują się w sekretariacie szkoły. Odbiór dokumentów możliwy jest osobiście lub na pisemną prośbę przesyłane są listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tomasz Pluta
Dyrektor
Policealnej Szkoły Morskiej
w Szczecinie
Wróć do spisu treści